Shanghai International Film Festival

Shanghai, China
1997 Awards