Shanghai International TV Festival

Shanghai, China
2010 Awards