Shanghai International TV Festival

Shanghai, China
2014 Awards