Asian Film Awards

Asian Film Award [Winner] (2012)

Best Composer

Wu xia (2011)

Changchun Film Festival

Golden Deer [Winner] (2018)

Best Music

Jian jun da ye (2017)

Fajr Film Festival

Crystal Simorgh [Winner] (2010)

Best Music

Molke Soleiman (2010)

Golden Horse Film Festival

Golden Horse Award [Nominee] (2008)

Best Original Film Score

Tau ming chong (2007)

Golden Horse Award [Nominee] (1998)

Best Original Film Song
For the song "Insects Fly".

Fung wan: Hung ba tin ha (1998)

Golden Rooster Awards

Golden Rooster [Nominee] (2011)

Best Music

Shi yue wei cheng (2009)

Hamilton Behind The Camera Awards

Behind the Camera Award [Nominee] (2013)

Best Original Film Score

Ting feng zhe (2012)

Hong Kong Film Awards

Hong Kong Film Award [Nominee] (2019)

Best Original Film Score

Huang jin xiong di (2018)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2019)

Best Original Film Song

For the song "Together We Charge, Together We ... More

For the song "Together We Charge, Together We March On (Golden Job)".


Huang jin xiong di (2018)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2018)

Best Original Film Song
For the song "When I Love You".

Xi huan ni (2017)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2015)

Best Original Film Song
For the song "Never Say Breakup Again".

Fun sau 100 chi (2014)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2013)

Best Original Film Score

Da Shang Hai (2012)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2013)

Best Original Film Score

Ting feng zhe (2012)

Hong Kong Film Award [Winner] (2012)

Best Original Film Score

Wu xia (2011)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2012)

Best Original Film Score

Mei li ren sheng (2011)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2012)

Best Original Film Score

Sit ting fung wan 2 (2011)

Hong Kong Film Award [Winner] (2010)

Best Original Film Score

Shi yue wei cheng (2009)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2010)

Best Original Film Song
For the song "Powder"

Shi yue wei cheng (2009)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2008)

Best Original Film Score

Tau ming chong (2007)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2007)

Best Original Film Score

Seung sing (2006)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2006)

Best Original Film Score

Tau man ji D (2005)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2004)

Best Original Film Score

Mou gaan dou II (2003)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2004)

Best Original Film Score

Mou gaan dou III: Jung gik mou gaan (2003)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2003)

Best Music

Mou gaan dou (2002)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2000)

Best Original Film Score

Jung wa ying hong (1999)

Hong Kong Film Award [Nominee] (2000)

Best Original Film Song
For the song ? ('A Man Called Hero').

Jung wa ying hong (1999)

Hong Kong Film Award [Winner] (1999)

Best Original Film Score

Fung wan: Hung ba tin ha (1998)

Hong Kong Film Award [Nominee] (1999)

Best Original Film Song
For the song "Feng Yun" ('The Stromriders').

Fung wan: Hung ba tin ha (1998)