Strike (Stachka) | Review

Director: Sergei Eisenstein Writers: Sergei Eisenstein, Grigori Aleksandrov, Ilya Kravchunovsky, Valeryan Pletnyov Starring: Maksim Shtraukh, Grigori Aleksandrov, Mikhail Gomorov, I. Ivanov, Ivan ...