Awards

Bravo Otto

Bravo Otto Germany [Nominee] (1973)

Best Female TV Star (TV-Star w)