Min Sun Poster

Awards

Bai He

Bai He Award [Winner] (2011)

Best Actor

Shou wang zhe (2010)

Feitian Television Awards

Feitian Television Award [Winner] (1985)

Outstanding Supporting Actor

Jin ye you bao feng xue (1984)

Golden Rooster Awards

Golden Rooster [Nominee] (2009)

Best Actor

Wo shi hua xia fei ni ba (2009)

Golden Rooster [Nominee] (1998)

Best Supporting Actor

An ju (1997)

Golden Rooster [Winner] (1989)

Best Supporting Actor

Wan zhong (1989)

Huabiao Film Awards

Huabiao Film Award [Nominee] (2009)

Outstanding Actor

Wo shi hua xia fei ni ba (2009)

Hundred Flowers Awards

Hundred Flowers Award [Nominee] (1998)

Best Supporting Actor

An ju (1997)

Shanghai International TV Festival

Magnolia Award [Winner] (1994)

Best Actor
Chi Ri Yan Yan