Asia-Pacific Film Festival

APFF Award [Winner] (1996)

Best Actress

Hu Du Men (1996)

Asian Film Awards

Outstanding Contribution to Asian Cinema [Winner] (2007)


Berlin International Film Festival

Silver Berlin Bear [Winner] (1995)

Best Actress

Nu ren si shi (1995)

Golden Bauhinia Awards

Golden Bauhinia [Nominee] (1997)

Best Actress

Hu Du Men (1996)

Golden Bauhinia [Winner] (1996)

Best Actress

Nu ren si shi (1995)

Golden Horse Film Festival

Golden Horse Award [Winner] (1996)

Best Leading Actress

Hu Du Men (1996)

Golden Horse Award [Winner] (1995)

Best Leading Actress

Nu ren si shi (1995)

Golden Horse Award [Winner] (1975)

Best Supporting Actress

Nu peng you (1974)

Hong Kong Film Awards

Lifetime Achievement Award [Winner] (2009)


Hong Kong Film Award [Nominee] (1997)

Best Actress

Hu Du Men (1996)

Hong Kong Film Award [Winner] (1996)

Best Actress

Nu ren si shi (1995)

Hong Kong Film Award [Nominee] (1994)

Best Actress

Fong Sai Yuk (1993)

Hong Kong Film Award [Nominee] (1994)

Best Actress

Cheung chin fuchai (1993)

Hong Kong Film Award [Winner] (1988)

Best Actress

Bat si yuen ga bat jui tau (1987)

Hong Kong Film Critics Society Awards

HKFCS Award [Winner] (1996)

Best Actress
Tied with Gaowa Siqin for _Tian guo ni zi (1994)_.

Nu ren si shi (1995)