Awards

Golden Rooster Awards

Golden Rooster [Nominee] (2015)

Best Adapted Screenplay

Yi hao mu biao (2013)

Golden Rooster [Nominee] (2007)

Best Director

Axis of War: My Long March (2010)

Golden Rooster [Nominee] (2003)

Best Director

Jing Tao Hai Lang (2003)

Golden Rooster [Winner] (1992)

Best Director

Da Jue Zhan III: Ping Jin Zhan Yi (1992)
Da Jue Zhan II: Huai Hai Zhan Yi (1991)
Da Jue Zhan I: Liao Shen Zhan Yi (1990)

Golden Rooster [Nominee] (1989)

Best Screenplay

Gong he guo bu hui wang ji (1988)

Golden Rooster [Nominee] (1987)

Best Supporting Actor

Xue zhan Taierzhuang (1986)

Huabiao Film Awards

Huabiao Film Award [Winner] (2003)

Outstanding Director

Jing Tao Hai Lang (2003)