Biography

Oi-Seung Law is known for Yi jian xiang (1969), Shi wang zhi wang (1971) and Tian jian jue dao Shang ji (1967).