Biography

Wa Ha is known for her work on Hua kai die man zhi (1950), Huang jiang nu xia Er ji (1960) and Fei jian xia xie zhan Zhou gu zhuang (1950).