Biography

Ting Li is known for her work on Ying xiong wu hui (1996), Da Sa Ba (1993) and Hei hua sha shou (1993).