Biography

Hak Chu is known for Jin mian xia (1967), Yi fan feng shun (1951) and Hao men yuan (1963).