Prince Chiu Poster

Trivia (2)

Member of Taiwanese boy-band Lollipop.

Brother of Modi Chiu.