Biography

Yuk-Kwan Chi is known for his work on The Reincarnation of Lady Plum Blossom (1968), Huo long nu tun shuang hu jiang (1962) and Huo hai sheng zi qi (1962).