Biography

Lin-Wan Chu is known for Liang Shanbo Zhu Yingtai Xiaji (1935).