Biography

Lam Tak-Fat is an actor, known for Jigong Zhuan (1939) and Changsheng Gongzhu (1940).