Biography

Ching Nga-Kam is known for Zhongguo Yeren Wang (1940).