Biography

Kam Yi is known for Gui Yuan (1941), Chungui Mengli Ren (1941) and Qing He Boming (1941).