Biography

Waichi Narimatsu was born in 1905 in Azuba, Tokyo, Japan. He was an actor, known for Dânji no îchidakû (1926), Aizô Ketsurui (1928) and Beniôgi (1927). He died in 1944.