Biography

Kazuko Chihaya is known for Genrokû shichibake kichizô (1936), Ninjutsu yaburi Arakawa Kumazô (1938) and Murazaki kizukin: kôhen (1936).