Boom mic visible


More from Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu