• Moritzburg Castle, Saxony, Germany

  • Studio Babelsberg, Potsdam, Brandenburg, Germany

  • Zelezn√° Ruda, Czech Republic

  • Klatovy, Czech Republic

  • Sumava, Czech Republic

  • Watercastle Svihov, Svihov, Czech Republic