Huabiao Film Awards (1987)

Huabiao Film Award [Winner]

Best Actress of the Decade

Xiaoqing Liu

Huabiao Film Awards (1979)

Huabiao Film Award [Winner]

Outstanding Film

Huabiao Film Award [Winner]

Best Film

Huabiao Film Award [Winner]

Best Actress

Joan Chen

Huabiao Film Award [Winner]

Best Supporting Actress

Xiaoqing Liu

Huabiao Film Award [Winner]

Outstanding Youth Filmmaking

Xiaoqing Liu

Huabiao Film Award [Winner]

Outstanding Youth Filmmaking

Joan Chen

Huabiao Film Award [Winner]

Outstanding Youth Filmmaking

Guoqiang Tang

Huabiao Film Award [Winner]

Outstanding Youth Filmmaking

Jian-zhong Huang

Hundred Flowers Awards (1980)

Hundred Flowers Award [Winner]

Best Film

Hundred Flowers Award [Winner]

Best Actress

Joan Chen

Hundred Flowers Award [Winner]

Best Cinematography

Guoliang Chen
Wenyao Yun

Hundred Flowers Award [Winner]

Best Music

Ming Wang

Hundred Flowers Award [Nominee]

Best Actress

Xiaoqing Liu