• Risuke no uta
    Written by Hitoshi Machida
  • Oya wo nemurasu komori uta
    Performed by Sumiko Sakamoto
    Courtesy of Radio City Records