• Amarillo, Texas, USA

  • Chicago, Illinois, USA

  • Harpo Studios, 1058 W. Washington Street, Chicago, Illinois, USA