• Houston, Texas, USA

  • Jacksonville, Florida, USA

  • Willcox, Arizona, USA