• Crawfordville, Georgia, USA

  • Norwood, Georgia, USA (cemetery scene)

  • Washington, Georgia, USA