• Studio Oasis, Toronto, Ontario, Canada

  • Metropolis Studios, New York City, New York, USA (Season One episodes)