Golden Rooster Awards (1992)

Golden Rooster [Winner]

Best Film

For Da Jue Zhan II: Huai Hai Zhan Yi and Da Jue Zhan III: Ping Jin Zhan Yi

Golden Rooster [Winner]

Best Director

Guangyuan Yang
Junjie Zhai
Jun Li
Mukui Jing
Jilie Zhao
Jiwei Cai
Lian Wei
For Da Jue Zhan III: Ping Jin Zhan Yi and Da Jue Zhan II: Huai Hai Zhan Yi

Golden Rooster [Winner]

Best Art Direction

For Da Jue Zhan II: Huai Hai Zhan Yi and Da Jue Zhan III: Ping Jin Zhan Yi

Golden Rooster [Winner]

Best Editing

For Da Jue Zhan II: Huai Hai Zhan Yi and Da Jue Zhan III: Ping Jin Zhan Yi

Golden Rooster [Winner]

Best Props

For Da Jue Zhan II: Huai Hai Zhan Yi and Da Jue Zhan III: Ping Jin Zhan Yi

Golden Rooster [Winner]

Best Special Effects

For Da Jue Zhan II: Huai Hai Zhan Yi and Da Jue Zhan III: Ping Jin Zhan Yi

Golden Rooster [Nominee]

Best Cinematography

For Da Jue Zhan III: Ping Jin Zhan Yi and Da Jue Zhan II: Huai Hai Zhan Yi

Golden Rooster [Nominee]

Best Makeup

For Da Jue Zhan III: Ping Jin Zhan Yi and Da Jue Zhan II: Huai Hai Zhan Yi

Golden Rooster [Nominee]

Special Award

Hengduo Zhao

Golden Rooster [Nominee]

Special Award

Dingbao Li

Golden Rooster [Nominee]

Special Award

Yue Gu

Golden Rooster [Nominee]

Special Award

Shaoxin Ma

Huabiao Film Awards (1991)

Huabiao Film Award [Winner]

Outstanding Film

Hundred Flowers Awards (1992)

Hundred Flowers Award [Winner]

Best Film