• Houston, Texas, USA

  • Galveston, Texas, USA

  • Richmond, Texas, USA

  • Rosenberg, Texas, USA