Nika Awards (1993)

Nika [Winner]

Best Costume Designer

Natalya Polyakh

Nika [Nominee]

Best Production Designer

Olga Kravchenya