• Salt Lake City, Utah, USA

  • Magna, Utah, USA

  • Ogden, Utah, USA

  • Springville, Utah, USA

  • Tooele, Utah, USA

  • Heber City, Utah, USA

  • Rush Valley, Utah, USA (penneys)

  • Stockton, Utah, USA

  • Moab, Utah, USA