• France
    29 November 1951
  • France
    25 January 1952
    (Paris)