Release Dates (2)

  • Taiwan
    1979
  • Hong Kong
    1980