Factual errorsMore from Rockman 6: Shijô saidai no tatakai!!