• Hamburg, Germany

  • Justizgebäude, Sievekingplatz, Neustadt, Hamburg, Germany