Filming Locations (2)

  • Chemnitz, Saxony, Germany

  • Magdeburg, Saxony-Anhalt, Germany