Filming Locations (3)

  • Atlanta, Georgia, USA

  • Chicago, Illinois, USA

  • Tyler Perry Studios, Atlanta, Georgia, USA (studio)