Huabiao Film Awards (2004)

Huabiao Film Award [Winner]

Outstanding Film