• Saxony-Anhalt, Germany

  • Germany

  • Aschersleben, Saxony-Anhalt, Germany