Filming Locations (4)

  • Guilin, Guangxi, China

  • Longsheng, Guangxi Province, China

  • Sanjiang, Guangxi Province, China

  • Yangshuo, China