• Meng Jian Liu San Jie
    ("Dreams of Liu San Jie")
    Sung by Alec Su and Shengyi Huang