• Waterhouse Arena - 600 W. Amelia Street, Orlando, Florida, USA