Ananda Vikatan Cinema Awards (2016)

Ananda Vikatan Cinema Award [Winner]

Best Actor

Jayam Ravi