Huabiao Film Awards (2005)

Huabiao Film Award [Winner]

Outstanding Film

Huabiao Film Award [Nominee]

Outstanding Actress

Yu Zhang

Hundred Flowers Awards (2006)

Hundred Flowers Award [Nominee]

Best Actress

Yu Zhang

Hundred Flowers Award [Nominee]

Best Supporting Actor

Qingxiang Wang

Hundred Flowers Award [Nominee]

Best Supporting Actress

Yuling Tao

Hundred Flowers Award [Nominee]

Best Supporting Actress

Qing Bo