• Japan
  6 August 2016
 • Japan
  23 November 2016
  (Tama Cinema Forum)
 • Japan
  4 April 2017
  (Takasaki Film Festival)
 • Germany
  23 May 2019
  (Japan-Filmfest Hamburg)