• Streaky Bay, South Australia, Australia

  • SAS Channel 10, Adelaide, South Australia, Australia [au] (studio)

  • Streaky Bay Harbour, Streaky Bay, South Australia, Australia

  • Streaky Bay Jetty, Streaky Bay, South Australia, Australia

  • Coast, South Australia, Australia

  • Eyre Peninsula, South Australia, Australia

  • Far West Coast, South Australia, Australia